แบบสอบถามสำหรับโครงการประเมินผลการผลิต จำหน่าย และขนส่งหนังสือเรียน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปีการศึกษา 2563

     ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการประเมินผลการผลิต จำหน่าย และขนส่งหนังสือเรียน สสวท. ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของโรงเรียน โดยจะนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
     ในการประเมินดังกล่าวได้กำหนดให้มีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสำรวจข้อมูลจากแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดต่าง ๆ โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำการตอบแบบสอบถาม จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนของท่าน ในการสะท้อนความคิดเห็นตามความเป็นจริง ทั้งนี้ การสำรวจนี้จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุภาวดี บาลี หมายเลขโทรศัพท์ 02 244 5274 , 02 244 5276 , 02 244 5278 ค่ะ
     จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
สังกัดโรงเรียน
เลือกโรงเรียน
ระดับชั้นที่เปิดสอน
จำนวนนักเรียน
5. ผู้ใดรับผิดชอบในการซื้อหนังสือแบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (รวมถึงวิชาวิทยาการคำนวณ) ของโรงเรียนของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
6. โรงเรียนของท่านสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนของ สสวท. ในปีการศึกษา 2563 หรือไม่