การประเมินผลการสื่อสารภายใต้โครงการ “Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน”

คำชี้แจง ในการดำเนินโครงการ “Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” ภายใต้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(5) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สื่อสารข้อมูล และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความตระหนัก รวมถึงการมีส่วนร่วมด้านไฟฟ้า ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย จึงมีการติดตามประเมินผลโครงการ ซึ่งผลของการประเมินจะนำเสนอในภาพรวม ไม่มีผลใด ๆ ต่อผู้ตอบและแสดงความคิดเห็น และผลที่ได้จะนำไปใช้เพื่อพัฒนาการสื่อสาร จึงขอความร่วมมือจากผู้ตอบทุกท่านตอบตามความเป็นจริงที่สุด
ส่วนที่ 1 สถานภาพ
1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
4. จังหวัดที่พักอาศัย
ส่วนที่ 2 การรับรู้บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มาตรา 97(5)
1. ท่านเคยได้ยินชื่อหน่วยงานด้านพลังงานใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
2. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่อไปนี้ หรือไม่
ความคิดเห็น ความรู้/ความเข้าใจ ไม่รู้
ใช่ ไม่ใช่
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
1. กกพ. มีหน้าที่คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้ไฟฟ้า
2. กกพ. มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการไฟฟ้าทุกประเภท
3. กกพ. มีหน้าที่กำกับดูแลอัตราค่าบริการพลังงานด้านไฟฟ้าผ่านค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)
4. กกพ. มีหน้าที่กำกับดูแลการแข่งขันด้านพลังงานให้เกิดความเป็นธรรม
5. กกพ. มีหน้าที่ผลิตไฟฟ้า เหมือนกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
6. กกพ. มีหน้าที่ส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และมีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต
7. กกพ. มีหน้าที่ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักทางด้านพลังงาน
บทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
1. สำนักงาน กกพ. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน
2. สำนักงาน กกพ. มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน
3. สำนักงาน กกพ. มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน
บทบาทหน้าที่ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
1. กองทุนพัฒนาไฟฟ้า มีรายได้จากการนำส่งเงินของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
2. กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็นทุนสนับสนุนให้มีการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
3. กองทุนพัฒนาไฟฟ้า มีหน้าที่จัดสรรงบประมาณเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า
4. กองทุนพัฒนาไฟฟ้า มีหน้าที่สนับสนุนการจัดตั้งโรงไฟฟ้า
5. กองทุนพัฒนาไฟฟ้า มีหน้าที่ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
ส่วนที่ 3 ความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นต่อพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนที่ทุกคนเข้าถึงได้
พลังงานสะอาด หรือ Clean Energy หมายถึง พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตจากทุกแหล่งเชื้อเพลิง เป็นพลังงานสะอาดจากการที่ กกพ. เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการพลังงานทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสมดุล มีมาตรฐาน ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
1. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนต่อไปนี้ หรือไม่
ความคิดเห็น ระดับความเห็น ไม่รู้
ใช่ ไม่ใช่
1. พลังงานทุกประเภทสามารถทำให้เป็นพลังงานสะอาดได้
2. การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงงานไฟฟ้า เป็นหนทางหลักอย่างเดียวที่จะจัดการกับปัญหาขยะ โดยไม่จำเป็นต้องลดการเกิดขยะและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
3. พลังงานจากขยะสามารถเป็นพลังงานสะอาดได้
4. พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานที่ใช้ไม่มีวันหมด
5. พลังงานที่มาจากธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ ลม น้ำ เป็นพลังงานหมุนเวียน
6. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้โซลาร์เซลล์มีค่าใช้จ่ายสูง ไม่คุ้มค่า และไม่ปลอดภัยสำหรับติดตั้งบนหลังคาบ้านทั่วไป
7. เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสามารถนำมาเป็นพลังงานเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าได้
8. พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานที่สามารถทดแทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลได้
2. ท่านมีความคิดเห็นต่อพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในประเด็นต่อไปนี้อย่างไร
ความคิดเห็น ระดับความเห็น
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1. การพัฒนาประเทศ ส่งผลให้มีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
2. ทุกคนควรใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด และรู้คุณค่าของพลังงาน
3. ความรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ
4. การส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานสะอาดเป็นเรื่องสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และสังคม
5. การใช้พลังงานหมุนเวียนจะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
6. การลดใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและทดแทนด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นเรื่องจำเป็นในปัจจุบันและอนาคต
7. การติดตั้งแผงโซลาร์และใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มีความเป็นไปได้ในระดับครัวเรือน และสามารถลดภาระค่าไฟฟ้าได้จริง
8. การรณรงค์การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด ทำให้ได้รู้ถึงคุณค่าของพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น
9. การรับรู้ถึงความสำคัญของพลังงานหมุนเวียนช่วยให้เกิดความสนใจและอยากมีส่วนร่วมด้านพลังงานมากขึ้น
ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ
1. ท่านมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพในประเด็นต่อไปนี้อย่างไร
ความคิดเห็น การมีส่วนร่วม
ทำเป็นประจำ ทำเป็นบางครั้ง ไม่เคยทำ
1. ที่บ้านของท่านเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน
2. ท่านปิดสวิตซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จ
3. ท่านคัดแยกประเภทขยะก่อนการทิ้ง
4. ท่านขึ้นลงบันได 1-2 ชั้น แทนการใช้ลิฟท์
5. ท่านเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ
6. ท่านมีวิถีชีวิตที่พยายามใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด
2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อการมีส่วนร่วมด้านพลังงานไฟฟ้าในประเด็นต่อไปนี้
ความคิดเห็น การมีส่วนร่วม
สนใจเป็นอย่างยิ่ง ค่อนข้างสนใจ ไม่สนใจ
1. การติดตั้งระบบแผงโซลาร์บนหลังคาเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง
2. การเลือกใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
3. การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเฉพาะแบบประหยัดพลังงาน
4. สนับสนุนพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแม้ว่าค่าไฟจะสูงขึ้น
5. การสร้างบ้านหรืออาคารโดยออกแบบบ้านและอาคารเป็นแบบประหยัดพลังงาน
ส่วนที่ 5 การรับรู้เกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการ “Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน”
1. ท่านเคยได้ยินโครงการหรือกิจกรรมด้านพลังงานเหล่านี้หรือไม่
โครงการ การรับรู้ ช่องทางการรับรู้
เคยได้ยิน ไม่เคยได้ยิน TV/นสพ.วิทยุ FB/ทวิตเตอร์/ยูทูป/เว็บไซต์ หน่วยงาน/บุคคลของรัฐ ป้ายโฆษณา อื่นๆ ระบุ
1. โครงการ “ไฟจากฟ้า” เพื่อ 77 โรงพยาบาล
2. โครงการคนบันดาลไฟ ปี 2
3. โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
4. โครงการ Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน
5. โครงการเด็กตื่นไฟ ปี 2
6. โครงการคนกินแดดชายแดนใต้
7. โครงการไฟฟ้าฟอร์เทล (นิทานไฟฟ้าฟอร์เทล)
8. โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ
9. โครงการมนุษย์ไฟฟ้า 3D “อัศวินพิทักษ์โลก”
2. จากการสื่อสารภายใต้โครงการ “Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” ผ่านโครงการและกิจกรรม ในช่องทางต่าง ๆ ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นเหล่านี้อย่างไร
ความคิดเห็น ระดับความเห็น
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1. พลังงานไฟฟ้าควรใช้อย่างคุ้มค่า
2. พลังงานไฟฟ้าควรใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. พลังงานไฟฟ้าควรใช้อย่างประหยัด
4. พลังงานสะอาดเป็นพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้
5. การใช้พลังงานสะอาดส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของทุกคน
3. ช่องทางการสื่อสารที่ท่านต้องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมด้านพลังงาน (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะด้านพลังงาน
1. ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานไฟฟ้าที่ท่านต้องการรับรู้
2. ข้อเสนอแนะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อสุ่มสำรวจข้อมูลระยะที่ 2