ความคิดเห็นของประชาชนกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

การนำเสนอข่าวของสื่อต่าง ๆ และภาพที่เห็นจากการถ่ายทอดสดบรรยากาศของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล รวม 10 คน เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจและติดตาม ทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในหลาย ๆ ด้าน

webadmin

February 21, 2021

แรงงานเถือนกับโควิด-19

ปัญหาแรงงานเถื่อนลักลอบเข้าไทยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้น
ประชาชนเกิดความวิตกกังวลและวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก ขณะที่รัฐบาลได้ประกาศให้แรงงานทั้งในและนอกระบบต้องขึ้นทะเบียน
เข้ารับการตรวจสุขภาพและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตลอดจนมีมาตรการคุมเข้มตามแนวชายแดนมากขึ้น

webadmin

February 14, 2021

คนไทยคิดอย่างไรกับการเปิด “บ่อนการพนัน”

กรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายครั้งพบว่าบ่อนพนันเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ของการแพร่เชื้อ ทำให้เกิดกระแส
วิพากษ์วิจารณ์ในหลากหลายมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นควรกวดขันไม่ให้มีบ่อนผิดกฎหมาย หรือควรมีการเปิดบ่อนอย่างถูก
กฎหมาย

webadmin

February 7, 2021

คนไทยกับวัคซีนโควิด-19

จากกรณีที่ไทยจะดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะโดยวัคซีนล็อตแรกคือแอสตราเซเนกา และจะมีการผลิตวัคซีนภายในประเทศโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

webadmin

January 31, 2021

ความสุขของคนไทยในยุคโควิด19

เริ่มต้นปี 2021 คนไทยยังต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม รวมถึงปัญหาส่วนตัว ก่อให้เกิดทั้งความเครียดและวิตกกังวลกับการใช้ชีวิต จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและ
การดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความสุขจากความทุกข์ในช่วงโควิด-19

webadmin

January 24, 2021

ดัชนีครูไทยในยุคโควิด

ดัชนี “ความเชื่อมั่นครูไทย” ปี 2563 เน้นตัวชี้วัด 30 ประเด็นที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นต่อ
ครูไทยทั้งในด้านส่วนตัว ชุมชนและการพัฒนาวิชาชีพตลอดจนการพัฒนาประเทศในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนน
เต็ม 10 สรุปเรียงลำดับจากความเชื่อมั่นสูงสุดไปถึงต่ำสุด

webadmin

January 16, 2021

“เด็กไทย” ในสายตาประชาชน

วันเด็กแห่งชาติมีขึ้นเพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็ก กระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตน
ในประเทศ โดยวันเด็กแห่งชาติปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องงดการจัดงาน
วันเด็ก

webadmin

January 9, 2021

ที่สุดแห่งปี 2563

“สวนดุสิตโพล” สำรวจความคิดเห็นกรณี “ที่สุดแห่งปี” ครอบคลุมด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่สะท้อนออกมาในด้านหน่วยงาน บุคคลที่เกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันตลอดปี 2563

webadmin

December 31, 2020
1 5 6 7