พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนไทยในยุคโควิด-19

การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้คนไทยต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในหลายด้าน ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจาก
ความวิตกกังวลในเรื่องของความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 การดูแลสุขภาพร่างกาย และสถานภาพทางการเงินที่ไม่มั่นคง

webadmin

September 5, 2021

ความต้องการของคนไทยในยุคโควิด-19

ระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่คนไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติโควิด-19 ใช้ชีวิตในแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal) ในระยะเวลา
ที่ยาวนานนี้ประชาชนต่างก็อดทนและคาดหวังว่าประเทศไทยจะมีทิศทางที่ดีขึ้นโดยเร็ว

webadmin

August 29, 2021

การใช้จ่ายของคนไทยในยุคโควิด-19

สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตและ
ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ส่งผลให้มีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป

webadmin

August 22, 2021

บทเรียนจากเหตุระเบิดโรงงาน กิ่งแก้ว

จากกรณีเหตุระเบิดโรงงานกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ สร้างความเสียหายต่อประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ รวมถึงอันตรายจากสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

webadmin

July 11, 2021

ทำอย่างไร คนไทยจึงจะเอาชนะโควิด-19 ได้

จากตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่พุ่งสูงขึ้นในขณะนี้ ทำให้สถานการณ์โควิด-19 ของไทยอยู่ในภาวะวิกฤตินอกจากการบริหาร
จัดการของรัฐบาลแล้ว ประชาชนก็ยังต้องพึ่งพาตนเองและร่วมมือกันในการฝ่าฟันเพื่อเอาชนะโควิด-19 ครั้งนี้

webadmin

July 4, 2021

120 วันเปิดประเทศ

จากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศว่าจะ “เปิดประเทศใน 120 วัน” เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้จนเกิด
เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

webadmin

June 27, 2021

“ข้อมูลข่าวสาร” ในยุคโควิด-19

“ข้อมูลข่าวสาร” เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้รู้ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ประชาชนมักจะติดตามข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งข่าวจริง
ข่าวลวง หรือข่าวที่เป็นกระแส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโควิด-19 เช่นนี้ ข้อมูลข่าวสารนั้นมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของประชาชนอย่างมาก

webadmin

June 6, 2021

สภาพจิตใจของคนไทยในยุค “โควิด-19”

สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่่ามายาวนาน อีกทั้งยังมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ท่าให้การด่าเนินชีวิตของประชาชนต้องล่าบาก
มากยิ่งขึ้น นอกจากเป็นปัญหาทางกายแล้วยังส่งผลต่อปัญหาทางใจของคนไทยอีกด้วย

webadmin

May 30, 2021

การฉีดวัคซีนโควิด-19

จากที่รัฐบาลประกาศให้การฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความส าคัญและมั่นใจประสิทธิภาพ
ของวัคซีน พร้อมรณรงค์เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความรุนแรงในการติดเชื้อและช่วยให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้

webadmin

May 23, 2021

พฤติกรรมของคนไทยกับการทำงานที่บ้าน (Work From Home)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปรับรูปแบบเป็นการ ทำงานที่บ้านหรือ Work From Home (WFH) เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐและช่วยลดวามเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โควิด-19

webadmin

May 16, 2021
1 2 4