คนไทยกับวัคซีนโควิด-19

จากกรณีที่ไทยจะดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะโดยวัคซีนล็อตแรกคือแอสตราเซเนกา และจะมีการผลิตวัคซีนภายในประเทศโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

webadmin

January 31, 2021

ความสุขของคนไทยในยุคโควิด19

เริ่มต้นปี 2021 คนไทยยังต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม รวมถึงปัญหาส่วนตัว ก่อให้เกิดทั้งความเครียดและวิตกกังวลกับการใช้ชีวิต จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและ
การดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความสุขจากความทุกข์ในช่วงโควิด-19

webadmin

January 24, 2021

ดัชนีครูไทยในยุคโควิด

ดัชนี “ความเชื่อมั่นครูไทย” ปี 2563 เน้นตัวชี้วัด 30 ประเด็นที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นต่อ
ครูไทยทั้งในด้านส่วนตัว ชุมชนและการพัฒนาวิชาชีพตลอดจนการพัฒนาประเทศในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนน
เต็ม 10 สรุปเรียงลำดับจากความเชื่อมั่นสูงสุดไปถึงต่ำสุด

webadmin

January 16, 2021

“เด็กไทย” ในสายตาประชาชน

วันเด็กแห่งชาติมีขึ้นเพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็ก กระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตน
ในประเทศ โดยวันเด็กแห่งชาติปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องงดการจัดงาน
วันเด็ก

webadmin

January 9, 2021

ที่สุดแห่งปี 2563

“สวนดุสิตโพล” สำรวจความคิดเห็นกรณี “ที่สุดแห่งปี” ครอบคลุมด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่สะท้อนออกมาในด้านหน่วยงาน บุคคลที่เกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันตลอดปี 2563

webadmin

December 31, 2020

อาหารการกินของคนไทย ปี 2020

ปี 2020 เป็นปีที่มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยอย่างมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สถานการณ์โควิด-19 สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมการกินอยู่ของคนไทย

webadmin

December 6, 2020
1 6 7 8