ข่าวและกิจกรรม

ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ บรรยายหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ จากสวนดุสิตโพล

ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ บรรยายหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ จากสวนดุสิตโพล

การเสวนา “อุบัติเหตุดื่มแล้วขับกับความผิดซ้ำ และการขายอย่างรับผิดชอบ”