Author: webadmin

BTS สัมภาษณ์ประธานสวนดุสิตโพล กรณีผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า  BTS

BTS สัมภาษณ์ประธานสวนดุสิตโพล กรณีผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS

กิจกรรม “คุยยามสาย” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสวนดุสิตโพล ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ 1 ทักษะในการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

กิจกรรม “คุยยามสาย” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสวนดุสิตโพล ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ 1 ทักษะในการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ บรรยายหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ จากสวนดุสิตโพล

ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ บรรยายหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ จากสวนดุสิตโพล