ประเภท หัวข้อแบบสำรวจ วันที่เผยแพร่ publish date่
สารสนเทศสาธารณะ ที่สุดแห่งปี 2561 01/12/2561 2018-12-01
ธุรกิจสารสนเทศ แบบประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของ โครงการ "การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ Steam เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย 15/07/2562 2019-07-15
ธุรกิจสารสนเทศ ความคิดเห็นต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 07/12/2561 2018-12-07
การบรรยาย/อบรม ความคิดเห็นด้านโภชนาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 05/11/2561 2018-11-05
สารสนเทศสาธารณะ การสำรวจความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 21/2560 11/06/2561 2018-06-11
สารสนเทศสาธารณะ การสำรวจความคิดเห็นต่อบทวิเคราะห์/วิจัยทางเศรษฐกิจของสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงิน ปี 2561 13/11/2561 2018-11-13
ธุรกิจสารสนเทศ STAR PARTY 22th TVPOOL 12/05/2554 2011-05-12
ธุรกิจสารสนเทศ แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อ การรับชมรายการโทรทัศน์ “วีรชนคนถูกลืม : เรื่อง ขุนรองปลัดชู” ทาง Thai PBS 02/08/2554 2011-08-02
สารสนเทศสาธารณะ ความคิดเห็นต่อการใช้ภาษาไทย ณ วันนี้ 25/07/2561 2018-07-25
สารสนเทศสาธารณะ พรรคการเมืองในสายตาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 11/07/2561 2018-07-11
ธุรกิจสารสนเทศ โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกกา๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) ภาคครัวเรือน 10/10/2555 2012-10-10
สารสนเทศสาธารณะ "ดัชนีการเมืองไทยรัฐบาลประยุทธ์ 2" ประจำเดือนสิงหาคม 2562 01/08/2562 2019-08-01
สารสนเทศสาธารณะ "ดัชนีการเมืองไทยรัฐบาลประยุทธ์ 2" ประจำเดือนกันยายน 2562 20/09/2562 2019-09-20
ธุรกิจสารสนเทศ การสำรวจพฤติกรรมและความคิดเห็นของ “สื่อมวลชน” ต่อการดูแลสุขภาพและสุขภาวะ 01/12/2562 2019-12-01
ธุรกิจสารสนเทศ แบบสอบถามโครงการวิจัยการศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ตอบเฉพาะผู้เคยขอย้ายในตำแหน่งครู) 15/01/2563 2020-01-15
ธุรกิจสารสนเทศ แบบสำรวจความคิดเห็นต่อปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด–19 ของกองทัพบก 20/03/2563 2020-03-20
สารสนเทศสาธารณะ "โควิด-19 กับคนไทย" 17/03/2563 2020-03-17
สารสนเทศสาธารณะ "การรับข่าวสารโควิด-19 ของคนไทย" 23/03/2563 2020-03-23
สารสนเทศสาธารณะ "พฤติกรรมของคนไทยในภาวะวิกฤต โควิด-19" 31/03/2563 2020-03-31
สารสนเทศสาธารณะ "ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19" 07/04/2563 2020-04-07
สารสนเทศสาธารณะ ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในมุมมองของผู้ใช้งานจริง (เฉพาะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต) 02/04/2563 2020-04-02
สารสนเทศสาธารณะ "สงกรานต์" ปีนี้ที่โควิด-19 ระบาด 10/04/2563 2020-04-10
สารสนเทศสาธารณะ "ข่าวหรือประเด็นที่ประชาชนอยากรู้ในช่วงโควิด-19 ระบาด" 13/04/2563 2020-04-13
ธุรกิจสารสนเทศ การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานการณ์โควิด-19 17/04/2563 2020-04-17
สารสนเทศสาธารณะ “คนไทย” ห่วงใยเรื่องอะไร? ณ วันนี้ 21/04/2563 2020-04-21
สารสนเทศสาธารณะ "ความพึงพอใจต่อมาตรการต้านโควิด-19 ของรัฐบาล" 28/04/2563 2020-04-28
สารสนเทศสาธารณะ “รายได้-รายจ่าย-หนี้สิน” ของคนไทยยุคโควิด-19 11/05/2563 2020-05-11
สารสนเทศสาธารณะ แบบสำรวจความสนใจเกี่ยวกับ "ศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging)” 21/05/2563 2020-05-21
สารสนเทศสาธารณะ "ความวิตกกังวลของคนไทย ณ วันนี้" 24/05/2563 2020-05-24
สารสนเทศสาธารณะ "ระดมความคิดแก้วิกฤตว่างงาน" 30/05/2563 2020-05-30
สารสนเทศสาธารณะ "การใช้ชีวิตของประชาชนหลังผ่อนคลายมาตรการโควิด-19" 30/06/2563 2020-06-30
สารสนเทศสาธารณะ ประชาชนคิดอย่างไร? กับ“กระแสข่าวการปรับ ครม.” 08/07/2563 2020-07-08
สารสนเทศสาธารณะ "ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่" 14/07/2563 2020-07-14
สารสนเทศสาธารณะ "ประชาชนได้อะไร? จากการปรับ ครม.” 22/07/2563 2020-07-22
สารสนเทศสาธารณะ “การประท้วงของนักศึกษา ณ วันนี้" 16/08/2563 2020-08-16
สารสนเทศสาธารณะ "ความวิตกกังวลของประชาชนต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ณ วันนี้" 25/08/2563 2020-08-25
สารสนเทศสาธารณะ "เสถียรภาพรัฐบาล ณ วันนี้" 01/09/2563 2020-09-01
สารสนเทศสาธารณะ ความเคลื่อนไหวทางการเมือง ณ วันนี้ 09/09/2563 2020-09-09
สารสนเทศสาธารณะ "ความเครียดของคนไทย ณ วันนี้" 16/09/2563 2020-09-16
ธุรกิจสารสนเทศ แบบสอบถามสำหรับโครงการประเมินผลการผลิต จำหน่าย และขนส่งหนังสือเรียน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปีการศึกษา 2563 01/09/2563 2020-09-01
การบรรยาย/อบรม “วิทยากร”แบบไหนที่ท่านชอบ 18/09/2563 2020-09-18
สารสนเทศสาธารณะ "ระดมสมองหาทางออกความขัดแย้ง" 23/09/2563 2020-09-23
สารสนเทศสาธารณะ มาช่วยแก้ "เสียงบ่น" ของคนไทย 05/10/2563 2020-10-05
สารสนเทศสาธารณะ "การชุมนุมทางการเมือง ณ วันนี้" 19/10/2563 2020-10-19
สารสนเทศสาธารณะ "ความคิดเห็นที่มีต่อ “การเปิดประชุมสภาวิสามัญ (เมื่อวันที่ 26-27 ต.ค. ที่ผ่านมา)" 28/10/2563 2020-10-28
ธุรกิจสารสนเทศ แบบสอบถามความคิดเห็นการมีส่วนร่วมและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กลุ่มบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 26/08/2563 2020-08-26
ธุรกิจสารสนเทศ แบบสอบถามสำหรับโครงการประเมินผลการผลิต จำหน่าย และขนส่งหนังสือเรียน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปีการศึกษา 2563 01/09/2562 2019-09-01
ธุรกิจสารสนเทศ โครงการติดตามคุณภาพบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รุ่นที่ 10 รหัสนักศึกษา 59 (ครั้งที่ 1) 26/10/2563 2020-10-26
สารสนเทศสาธารณะ อยู่อย่างไร? ให้มีความสุขในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง 31/10/2563 2020-10-31
สารสนเทศสาธารณะ "ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งแรกในรอบ 6 ปี" 05/11/2563 2020-11-05
สารสนเทศสาธารณะ ”คนรุ่นใหม่” กับ ”การเมือง” ณ วันนี้ 10/11/2563 2020-11-10
สารสนเทศสาธารณะ "การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมของคนไทย ณ วันนี้" 20/11/2563 2020-11-20
สารสนเทศสาธารณะ "อาหารการกินของคนไทย ในปี 2020" 01/12/2563 2020-12-01
สารสนเทศสาธารณะ "คนไทยกับการท่องเที่ยวส่งท้าย ปี 2020" 04/12/2563 2020-12-04
สารสนเทศสาธารณะ “การดูแลสุขภาพของไทย ปี 2020” 12/12/2563 2020-12-12
สารสนเทศสาธารณะ "ที่สุดแห่งปี" (รอบเสนอรายชื่อ) 21/12/2563 2020-12-21
สารสนเทศสาธารณะ "สิ่งที่ประชาชนได้รับจากการเลือกตั้ง อบจ. 2563" 23/12/2563 2020-12-23
สารสนเทศสาธารณะ ที่สุดแห่งปี 2563 26/12/2563 2020-12-26
ธุรกิจสารสนเทศ แนวโน้มการออกกำลังกายของคนไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่ 04/01/2564 2021-01-04
สารสนเทศสาธารณะ "เด็กไทย ณ วันนี้ ปี 2021" 04/01/2564 2021-01-04
สารสนเทศสาธารณะ "ดัชนีครูไทย 2563 ครูไทยในยุคโควิด-19" 11/01/2564 2021-01-11
สารสนเทศสาธารณะ "ความสุขในยุคโควิด-19" 14/01/2564 2021-01-14
ธุรกิจสารสนเทศ การประเมินผลการสื่อสารภายใต้โครงการ “Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” 07/01/2564 2021-01-07
สารสนเทศสาธารณะ "คนไทยกับวัคซีนโควิด-19" 22/01/2564 2021-01-22
สารสนเทศสาธารณะ "คนไทยคิดอย่างไรกับการเปิดบ่อนพนัน" 27/01/2564 2021-01-27
สารสนเทศสาธารณะ "แรงงานเถื่อนกับโควิด-19" 06/02/2564 2021-02-06
สารสนเทศสาธารณะ การสำรวจความสนใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 15/02/2564 2021-02-15
ธุรกิจสารสนเทศ การประเมินความคุ้มค่า และความพึงพอใจต่อการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติ รายการ YONEX Thailand Open 2020 รายการ TOYOTA Thailand Open 2020 และรายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 17/02/2564 2021-02-17
สารสนเทศสาธารณะ ประชาชนคิดอย่างไร? กับ มาตรการเยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่ ของรัฐบาล 23/02/2564 2021-02-23
สารสนเทศสาธารณะ "ความคิดเห็นต่อหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต" 04/03/2564 2021-03-04
สารสนเทศสาธารณะ "ครอบครัวไทยในยุคโควิด-19" 09/03/2564 2021-03-09
สารสนเทศสาธารณะ "สถานการณ์ตกงานว่างงาน ณ วันนี้ " 15/03/2564 2021-03-15
สารสนเทศสาธารณะ "การกระตุ้นเศรษฐกิจ (การท่องเที่ยว) ในยุคโควิด-19" 29/03/2564 2021-03-29
สารสนเทศสาธารณะ "สงกรานต์ในยุคโควิด-19" 03/04/2564 2021-04-03
สารสนเทศสาธารณะ "วันหยุดของคนไทย" 06/04/2564 2021-04-06
สารสนเทศสาธารณะ ประชาชนคิดอย่างไร? กับโควิด-19 ระลอก 3 16/04/2564 2021-04-16
สารสนเทศสาธารณะ "อาหารไทยยุคโควิด-19" 26/04/2564 2021-04-26
สารสนเทศสาธารณะ แบบสำรวจความคิดเห็น ความตระหนักเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล 26/04/2564 2021-04-26
สารสนเทศสาธารณะ คนไทยกับการเอาชนะ โควิด-19 03/05/2564 2021-05-03
สารสนเทศสาธารณะ "การฉีดวัคซีนโควิด-19" 17/05/2564 2021-05-17
สารสนเทศสาธารณะ "สภาพจิตใจของคนไทยในยุคโควิด-19” 24/05/2564 2021-05-24
สารสนเทศสาธารณะ "ข้อมูลข่าวสารในยุคโควิด-19" 31/05/2564 2021-05-31
สารสนเทศสาธารณะ "หัวอก ครู ผู้ปกครอง นักเรียนกับการเรียนออนไลน์" 14/06/2564 2021-06-14
สารสนเทศสาธารณะ ประชาชนคิดอย่างไร? กับ“เปิดประเทศใน 120 วัน” 21/06/2564 2021-06-21
สารสนเทศสาธารณะ ทำอย่างไร จึงจะชนะ โควิด-19 28/06/2564 2021-06-28
สารสนเทศสาธารณะ "คนไทยในยุควิกฤติโควิด-19" 05/07/2564 2021-07-05
สารสนเทศสาธารณะ "ข่าวสารในช่วงวิกฤติโควิด-19” 19/07/2564 2021-07-19
สารสนเทศสาธารณะ "การแสดงความคิดเห็นของประชาชนในยามวิกฤติโควิด-19" 26/07/2564 2021-07-26
สารสนเทศสาธารณะ "กู้วิกฤติท่องเที่ยวไทย" ยุคโควิด-19 02/08/2564 2021-08-02
สารสนเทศสาธารณะ "คนไทยกับตัวเลข/สถิติ" เกี่ยวกับโควิด-19 09/08/2564 2021-08-09
สารสนเทศสาธารณะ "การใช้จ่ายของคนไทยในยุคโควิด-19" 16/08/2564 2021-08-16
สารสนเทศสาธารณะ "ความต้องการของคนไทยในยุคโควิด-19" 23/08/2564 2021-08-23
สารสนเทศสาธารณะ "ภัยสังคมในยุคโควิด-19" 19/09/2564 2021-09-19
สารสนเทศสาธารณะ "น้ำท่วม 2564" 04/10/2564 2021-10-04
สารสนเทศสาธารณะ "มาตรการช่วยเหลือของรัฐในช่วงโควิด-19" 11/10/2564 2021-10-11
สารสนเทศสาธารณะ "เปิดประเทศ 1 พ.ย.64" 12/10/2564 2021-10-12
สารสนเทศสาธารณะ "ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองไทยในสายตาประชาชน" 26/10/2564 2021-10-26
สารสนเทศสาธารณะ "ขนมไทยกับคนไทย" 01/11/2564 2021-11-01
สารสนเทศสาธารณะ การชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Payment) ของคนไทย" 29/11/2564 2021-11-29