ชื่อเอกสาร ชื่อผู้บรรยาย วันที่บรรยาย lecture_date
“การพัฒนานักบริหารระดับกลางรองรับการศึกษา 4.0” “แนวปฏิบัติที่ดีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: ระดับคณะและสำนักในสถาบันอุดมศึกษา” รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 30/10/2560 2017-10-30
การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 8 (ยธส.8) การบริหารตามสถานการณ์ในมิติกระบวนการยุติธรรม รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 05/01/2560 2017-01-05
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 05/01/2560 2017-01-05
ทำไม? ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 20/01/2560 2017-01-20
การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 12 (ยธก.12) การบริหารในมิติกระบวนการยุติธรรม รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 06/02/2560 2017-02-06
การอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชครูก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ระยะที่ 52) การบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 17/03/2560 2017-03-17
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2559 "พยาบาลสวนดุสิตยุค 5.0 : ไทยแลนด์ 4.0" รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 20/03/2560 2017-03-20
โครงการพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21ตามแนวทางการพัฒนา Thailand 4.0 "การบริหารจัดการอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามแนวทาง Thailand 4.0" รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 21/03/2560 2017-03-21
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงาน ก.ค.ศ. "การจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงาน ก.ค.ศ." รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 02/04/2560 2017-04-02
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา "การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล" รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 05/04/2560 2017-04-05
โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการพลเรือน “ทิศทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 25/04/2560 2017-04-25
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา "การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล" รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 26/04/2560 2017-04-26
โครงการการนำข้อค้นพบจากการวิจัยไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม ความร่วมมือของสถาบันการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในการผลิตและพัฒนาครูบรรณารักษ์ และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน : แนวคิด โอกาส ช่องทาง และการดำเนินการ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 02/06/2560 2017-06-02
โครงการ "การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อินโฟกราฟิก (Infographic) อีก 1 ทางเลือก เพื่อการสื่อสารงานวิจัย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 05/06/2560 2017-06-05
โครงการ "การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Infographic อีก 1 ทางเลือก เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 12/06/2560 2017-06-12
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงาน ก.ค.ศ. ความสำคัญของเครือข่ายการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 17/06/2560 2017-06-17
การประชุมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์ “ผู้อานวยการสถานศึกษา ณ วันนี้” รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 27/06/2560 2017-06-27
องค์กรความรู้เกี่ยวกับ “แนวปฏิบัติที่ดีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ระดับคณะและสำนักในสถาบันอุดมศึกษา” รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 17/07/2560 2017-07-17
การอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชครูก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ระยะที่ 56) การบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 20/07/2560 2017-07-20
การอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชครูก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ระยะที่ 56) กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสู่อาเซียน รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 20/07/2560 2017-07-20
โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "คนสวนดุสิต คุยกันบ้างสิ" หลักสูตรการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) เพื่อบริการวิชาการสังคม เรื่อง ที่ปรึกษามืออาชีพ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 27/07/2560 2017-07-27
โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "คนสวนดุสิต คุยกันบ้างสิ" หลักสูตรการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) เพื่อบริการวิชาการสังคม เรื่อง อยู่สวนดุสิตอย่างไร? ไม่ให้ตกงาน รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 01/08/2560 2017-08-01
การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักบริหารระดับกลางรองรับการศึกษา 4.0” หัวข้อเรื่องการฝึกอบรม : “แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับคณะและสำนักในสถาบันอุดมศึกษา” รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 30/07/2560 2017-07-30
โครงการปฐมนิเทศบุคลากร (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เทคนิคการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมืออาชีพ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 08/08/2560 2017-08-08
หลักสูตร “การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย” (Conflict Management) รุ่นที่ 2 การจัดการความขัดแย้ง : ยุทธศาสตร์และเครื่องมือในการบริหารจัดการความขัดแย้งและกรณีศึกษา รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 10/08/2560 2017-08-10
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา การสร้างแรงจูงใจ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 16/08/2560 2017-08-16
โครงกาาร "การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" ในกิจกรรมที่ 10 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (สายสนับสนุน) อยู่สวนดุสิตอย่างมีคุณค่า รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 22/08/2560 2017-08-22
นครสวรรค์คนธรรมดี มาช่วยกันคิดให้..."นครสวรรค์คนธรรมดี" รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 28/08/2560 2017-08-28
โครงการการแสดงผลงานการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 “ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ วันนี้” รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 21/09/2560 2017-09-21
รายวิชา 1500201 “ความเป็นสวนดุสิต” หัวข้อ “สวนดุสิตกับอนาคต” รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 02/10/2560 2017-10-02
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตร “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” การสร้างภาพลักษณ์องค์กร รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 06/12/2560 2017-12-06
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา “RDU Young Executive University Engagement for Sustainability” “แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับคณะและสำนัก” รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 11/12/2560 2017-12-11
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อานวยการและรองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ (ระยะที่ 62) ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาสู่ความสาเร็จ รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 12/01/2561 2018-01-12
การประชุมเชิงปฏิบัติการกาหนดกรอบแนวทางการดาเนินการตามชุดโครงการวิจัย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูฯ การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแนวใหม่หรือจัดการศึกษาเฉพาะทาง รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 13/02/2561 2018-02-13
การศึกษาอบรมหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้น รุ่น 41 ประจาปีการศึกษา 2561 วิชา ศาสตร์และศิลปะในการเป็นผู้นาในโลกยุคใหม่ หัวข้อ “แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นา” รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 16/03/2561 2018-03-16
การศึกษาอบรมหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้น รุ่น 41 ประจาปีการศึกษา 2561 วิชา ศาสตร์และศิลปะในการเป็นผู้นาในโลกยุคใหม่ หัวข้อ ทักษะการใช้อานาจ และการเจรจาต่อรอง รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 19/03/2561 2018-03-19
โครงการเชิดชูเอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทยประเพณีของวิชาชีพพยาบาล กิจกรรมที่ 1 “ปัจฉิมนิเทศ” หัวข้อ มุมมองต่อการทางานในสังคมปัจจุบัน รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 22/03/2561 2018-03-22
การศึกษาอบรมหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้น รุ่น 41 ประจาปีการศึกษา 2561 วิชา ศาสตร์และศิลปะในการเป็นผู้นาในโลกยุคใหม่ หัวข้อ “ทักษะการคิด” (Thinking Skills) วัน รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 17/04/2561 2018-04-17
แบบฝึกทักษะการคิดในหลากหลายมิติ : กรณีศึกษาความสาเร็จของละคร “บุพเพสันนิวาส” รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 18/04/2561 2018-04-18
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หัวข้อ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 19/04/2561 2018-04-19
การประชุมสัมมนาฝ่ายเลขานุการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ หัวข้อ “เทคนิคการจัดการประชุม” รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 20/04/2561 2018-04-20
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ห้องสมุดในยุค 4.0” รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 07/06/2561 2018-06-07
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อานวยการและรองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ (ระยะที่ 67) ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาสู่ความสาเร็จ รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 15/06/2561 2018-06-15
การสัมมนาบริการวิชาการ เรื่องมาตรฐานการรับรองคุณภาพการจัดการข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศสถาบัน มาตรฐานและการสื่อสารทางวิชาการนั้นสาคัญไฉน? รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 18/06/2561 2018-06-18
โครงการ “พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (EdpeX หลักสูตรสายผู้บริหาร)” “ผู้บริหาร” กับ “การจัดการความรู้” ในมหาวิทยาลัย รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 25/06/2561 2018-06-25
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 04/09/2561 2018-09-04
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ครั้งที่ 1 ถอดบทเรียนและการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ สาหรับบุคลากรด้านกฏหมาย การเมือง และการบริหารรัฐกิจ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 09/08/2561 2018-08-09
“หน่วยงานภาครัฐ” ทาไม? ต้องบริหาร “ความเสี่ยง” รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 14/09/2561 2018-09-14
IDP+IS การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในยุค 4.0 รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 21/09/2561 2018-09-21
โพลกับงานด้านอาหารและโภชนาการ เราได้อะไรจากกาารทำโพล นายณัฐพล แย้มฉิม ดูเอกสารการบรรยาย 05/11/2561 2018-11-05
การเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเทคนิคการทำโพลสำรวจความคิดเห็น นายณัฐพล แย้มฉิม ดูเอกสารการบรรยาย 18/12/2561 2018-12-18
เทคนิคการทำโพล นายณัฐพล แย้มฉิม ดูเอกสารการบรรยาย 08/02/2562 2019-02-08
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการและรองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ (ระยะที่ 77) แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 05/04/2562 2019-04-05
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปัจฉิมนิเทศ เตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ” โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 20/03/2562 2019-03-20
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 10 (ยธส.10) การบริหารการเปลี่ยนแปลง รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 28/03/2562 2019-03-28
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อานวยการและรองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ (ระยะที่ 75) การประเมินผลการบริหารสถานศึกษาเชิงปฏิบัติ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 15/02/2562 2019-02-15
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 14 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักการบริหารและประสบการณ์ของนักบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 21/02/2562 2019-02-21
คิดอย่างไรสวนดุสิต คิดเพื่ออนาคต รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 01/07/2562 2019-07-01
งานปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีกับผู้สาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตประจาปีการศึกษา 2561 ครองตน ครองคน ครองงาน ของผู้นายุคดิจิทัล วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมดุสิตเพลส รศ.ดร.สุขุม ฌฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 19/06/2562 2019-06-19
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ระยะที่ 80) การประเมินผลการบริหารสถานศึกษาเชิงปฏิบัติ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 12/07/2562 2019-07-12
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำแผนกลยุทธ์ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “องค์กรตายแล้ว” รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 27/09/2562 2019-09-27
การประชุมสัมมนาเครือข่ายเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. แนวทางการสร้างการรับรู้ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 27/09/2562 2019-09-27