รหัส หัวข้อบริการวิชาการ หน่วยงาน
651001 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผู้ว่าฯ กทม. นาย ธรรมณันท์ วรัณวัชรโรจน์
651002 โครงการสำรวจการรับรู้สปอตโฆษณา รฟม. ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ FM และสถานีวิทยุภายในห้างชูเปอร์สโตร์ บริษัท NOVA INTER AD CO.,LTD.
651003 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพิจารณาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมาย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
651004 การสำรวจความรู้และทัศนคติต่อบุหรี่ไฟฟ้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
651005 การสำรวจความรู้และทัศนคติต่อบุหรี่ไฟฟ้าของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
651006 การสำรวจความรู้และทัศนคติต่อบุหรี่ไฟฟ้าของแพทย์ในประเทศไทย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
651007 การสำรวจความรู้และทัศนคติต่อบุหรี่ไฟฟ้าของบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
651008 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน ปี 2021 บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเด็ด จำกัด
653001 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล” ในสายตาของประชาชน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
651009 โครงการการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โครงย่อย การสำรวจความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจที่มีต่อการปฏิบัติงานของ สตง. กรมบัญชีกลาง
651010 การสำรวจภาวะหนี้ภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล ต่างจังหวัด บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
653002 การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการพ.ศ. ศึกษา ๒๕๖๔ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
651011 การสำรวจพฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของผู้บริโภค บริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จำกัด
651012 Teen Market share 2021-2022 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
651013 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อฝ่ายงานต่าง ๆ ของธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย และกลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2564 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
653003 การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1 (มกราคม 2563 - กรกฎาคม 2564) สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
651014 โครงการสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2565 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
651015 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ประจำปีงบประมาณ 2564 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
651017 โครงการสำรวจการรับรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล/ชีวภาพ ผ่านรายการสารคดี ไฟฟ้ามาหา...ชุมชน ออกอากาศ ทางช่อง 9 MCOT HD (เอ็มคอตเอชดี) บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
651016 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
653004 คนสวนดุสิต กับ ขยะพลาสติก ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
651018 โครงการการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของบริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดี เอช แอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย)
651019 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน ปี 2022 บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเด็ด จำกัด
651020 โครงการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
651021 โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมงาน Gastronomy Amazing ยิ่งกว่าเดิม (Gastronomic Trend - มากินกัญ) บริษัท ออล ออฟ ลัค จำกัด (สำนักงานใหญ่)