รหัส หัวข้อบริการวิชาการ หน่วยงาน
641001 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 20 (Money Expo 2020) บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเด็ด จำกัด
641002 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานบริการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
643001 โครงการติดตามคุณภาพบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รุ่นที่ 10 รหัสนักศึกษา 59 คณะพยาบาลศาสตร์
641003 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ประจำปีงบประมาณ 2563 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
641004 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อฝ่ายงานต่าง ๆ ของธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย และกลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2563 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
641005 การเก็บและบันทึกข้อมูลแบบสอบถามโครงการวิเคราะห์ฉากทัศน์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมใน ระหว่างและหลัง สถานการณ์ COVID–19 เพื่อการพัฒนา AIP สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
641006 โครงการสำรวจการรับรู้ และความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์นโยบาย ธ.ก.ส. ผ่านรายการคู่ข่าวเสาร์ – อาทิตย์ ช่วง “เคียงคู่รู้ค่ากับ ธ.ก.ส.” บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
641007 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
643002 การสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนสาธิทละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
643003 การสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค ในการซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
643004 การประเมินความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้ Hybrid Learning Book ในทัศนะผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิทละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ละออ พลัส)
641008 การสำรวจสถานการณ์หนี้สินและสถานการณ์เงินออมของประชาชน บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
641009 การสำรวจแนวโน้มการออกกำลังกายของคนไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่ การกีฬาแห่งประเทศไทย
643005 การสำรวจความคิดเห็นเรื่อง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
641010 การสำรวจภาวะการครองชีพครัวเรือนไทย ปี 2564 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด