รหัส หัวข้อบริการวิชาการ หน่วยงาน
641001 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 20 (Money Expo 2020) บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเด็ด จำกัด
641002 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานบริการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
643001 โครงการติดตามคุณภาพบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รุ่นที่ 10 รหัสนักศึกษา 59 คณะพยาบาลศาสตร์
641003 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ประจำปีงบประมาณ 2563 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
641004 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อฝ่ายงานต่าง ๆ ของธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย และกลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2563 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
641005 การเก็บและบันทึกข้อมูลแบบสอบถามโครงการวิเคราะห์ฉากทัศน์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมใน ระหว่างและหลัง สถานการณ์ COVID–19 เพื่อการพัฒนา AIP สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
641006 โครงการสำรวจการรับรู้ และความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์นโยบาย ธ.ก.ส. ผ่านรายการคู่ข่าวเสาร์ – อาทิตย์ ช่วง “เคียงคู่รู้ค่ากับ ธ.ก.ส.” บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
641007 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
643002 การสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนสาธิทละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
643003 การสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค ในการซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
643004 การประเมินความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้ Hybrid Learning Book ในทัศนะผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิทละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ละออ พลัส)
641008 การสำรวจสถานการณ์หนี้สินและสถานการณ์เงินออมของประชาชน บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
641009 การสำรวจแนวโน้มการออกกำลังกายของคนไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่ การกีฬาแห่งประเทศไทย
643005 การสำรวจความคิดเห็นเรื่อง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
641010 การสำรวจภาวะการครองชีพครัวเรือนไทย ปี 2564 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
641011 โครงการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
641012 การจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
641013 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการเพิ่มโทษและห้ามการรอลงอาญาในคดี ความผิด “ดื่มแล้วขับ” มูลนิธฺินโยบายถนนปลอดภัย
641014 การประเมินความคุ้มค่าและความพึงพอใจต่อการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติ รายการ YONEX Thailand 2020 รายการ TOYOTA Thailand Open 2020 และรายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 การกีฬาแห่งประเทศไทย
643006 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กองนโยบายและแผน
641022 การสำรวจสถานการณ์หนี้สินและสถานการณ์เงินออมของประชาชน ปี 2564 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
643007 โครงการสำรวจความสนใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
641015 การสำรวจพฤติกรรมการเลือกซื้อและการบริโภคไข่ไก่สดของประชาชน บริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จำกัด
641016 การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สสปน. ประจำปี 2564 สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
641017 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
643008 การสำรวจความคิดเห็นสาธารณะที่มีต่อ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
641018 การสำรวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองท้องถิ่นต่อการบำบัดน้ำเสีย ปีงบประมาณ 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย
641019 การสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อการทำให้แอปพลิเคชันรถยนต์รับส่งสาธารณะถูกกฎหมาย บริษัท ออพติมัม มีเดีย ไดเรคชั่น (ประเทศไทย)จำกัด
641020 โครงการการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
641021 โครงการสำรวจพฤติกรรมการรับรู้สื่อโฆษณา การเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 บริษัท วีเซียม(ประเทศไทย) จำกัด
644001 การติดตามผลโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
643009 การสำรวจความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
641023 ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานเพื่อสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิญญา สุขวงศ์
641024 โครงการสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
641025 โครงการสำรวจประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานของประชาชนโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลพลังงานปี 2563 บริษัท ซิน คัมปานี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
641027 โครงการสำรวจการรับรู้และความเชื่อมั่นของ “ประชาชนนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ที่มีต่อการดำเนินงานตามนโยบายรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2564 บริษัท โซเชี่ยล สตราทีจิค จำกัด
641026 โครงการสำรวจประเมินผลการรับรู้ก่อนและหลัง ผ่านสื่อโทรทัศน์ "พลิกแฟ้มทุจริต" เพื่อรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)