รหัส หัวข้อบริการวิชาการ หน่วยงาน
631001 การสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของครัวเรือนจากมาตรการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
631002 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ประจำปีงบประมาณ 2562 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
631003 การสำรวจความพึงพอใจต่องาน “โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวิน อีเว้นท์ อินเตอร์ กรุ๊ป
633001 รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนฯ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
631004 การสำรวจความคิดเห็นต่อหน่วยงานวิจัยของประเทศ ปี 2562 (รอบ2) บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
631005 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
631006 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ปี 2562 ระยะ 4 (3 เดือน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
631007 โครงการสำรวจการรับรู้ข้อมูล บสย. ของผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไปต่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ปี 2562 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
631008 สำรวจความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเปลี่ยนแปลงของบริการ กบข. ปี 2562 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
631009 การประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปี 2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
631010 โครงการสำรวจการรับรู้ และความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์นโยบาย ธ.ก.ส. ผ่านรายการคู่ข่าวเสาร์ – อาทิตย์ ช่วง “เคียงคู่รู้ค่ากับ ธ.ก.ส.” บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
631011 การประเมินผลการรับรู้โครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ของ ธ.ก.ส. บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
633002 การจัดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ฯเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 กระทรวงวัฒนธรรม
631012 การสำรวจพฤติกรรมและการรับรู้เกี่ยวกับสุขภาวะของสื่อมวลชนไทย มูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะ
631013 การสำรวจสถานการณ์หนี้สินและสถานการณ์เงินออมของประชาชน บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
631014 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้หญิงต่อยาคุมกำเนิด บริษัท ลิเวอร์เบิร์ด มีเดีย จำกัด
631015 โครงการสำรวจพฤติกรรมการรับรู้ผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วดำและซีอิ๊วขาว บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
631016 โครงการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Customer Satisfaction) ที่มีต่อฝ่ายงานต่างๆ ของธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) บริษัทของธนาคารกสิกรไทย (K Companies) และ กลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย (P Companies) ประจำปี 2562 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
631017 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำปี 2563 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
631018 การสำรวจ “ความนิยมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” STARS LINE BRAND CO., LTD.
631019 การสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าด้านอาหารเสริมสุขภาพในร้านสะดวกซื้้อ (7-11) บริษัท ดีพลัส อินนเตอร์เทรด
631020 การสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าด้านสุขภาพสำหรับคนทำงาน และการสำรวจพฤติกรรมการซื้อและดูแลรองเท้าสนีกเกอร์ของวัยรุ่นและวัยทำงาน บริษัท ดิจิตอล คอมเมิร์ซ จำกัด
631021 การสำรวจและประเมินผลโครงการชุมชนกัญชาปลอดภัย (รู้ไว้ ใช้เป็น กัญชาทางการแพทย์ปลอดภัย) บริษัท นาราซีซเท็ม จำกัด
631022 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
631023 โครงการสำรวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบำบัดน้ำเสีย ขององค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีบัญชี 2563 และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ องค์การจัดการน้ำเสีย
631024 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การกีฬาแห่งประเทศไทย
631025 โครงการสำรวจการรับรู้และเข้าถึงสื่อโฆษณา CSR กฟผ. ประจำปี 2562 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท วีเซียม(ประเทศไทย) จำกัด
631026 การสำรวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองท้องถิ่นต่อการบำบัดน้ำเสีย องค์การจัดการน้ำเสีย
631027 การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สสปน. ประจำปี 2563 สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
631028 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ของกองทัพบก สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
631029 โครงการติดตามประเมินผลการรณรงค์ตามนโยบายงดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
633003 ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในมุมมองของผู้ใช้งานจริง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
631030 การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานการณ์โควิด-19 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
631031 โครงการสำรวจการรับรู้ และความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์และ แนวทาง/นโยบายในการแก้ไขปัญหา จชต. ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2563 บริษัท โซเชี่ยล สตราทีจิค จำกัด
631032 โครงการสำรวจสภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
631033 โครงการการจัดทำดัชนีชี้วัดระดับการพัฒนาเมืองระดับจังหวัด เพื่อการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเมือง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง
631034 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ บริษัทดี เอช แอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดี เอช แอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย)
631035 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบประเมินตนเองของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการและคณะอนุกรรมการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
631036 โครงการสำรวจข้อมูลและสารสนเทศทางการตลาด ปี 2563 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
633004 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกับสถานการณ์ฝุ่น pm 2.5 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น pm 2.5
633005 การจัดการปัญหา Covid-19 ของรัฐบาลในสายตาประชาชน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
631037 การสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณมติที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
631038 การสำรวจความคิดเห็นต่อหน่วยงานวิจัยของประเทศ ปี 2563 (ครึ่งปีแรก) บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
631039 การประมวลผลการสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงิน 2020 บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเด็ด จำกัด
631040 โครงการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ 2563 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
631041 การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (หลังสถานการณ์โควิด-19) ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
631042 โครงการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
631043 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อพรรคการเมือง บริษัท สปา - ฮาคูโด จำกัด
631044 การสำรวจการประเมินสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การกีฬาแห่งประเทศไทย
631045 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสรรพสามิต ประจำปี 2563 กรมสรรพสามิต
633006 โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
633007 การสำรวจความคิดเห็นบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2563 สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
633008 การประเมินการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ คณะ โรงเรียน วิทยาเขต และศูนย์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
631046 แบบประเมินผลออนไลน์ (Online) โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ตามแผนปฏิรูปประเทศ บริษัท NOVA INTER AD CO.,LTD.
631047 โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการจากลุ่มลูกค้าปัจจุบัน และการสำรวจ ความพึงพอใจของลูกค้าต่อภาพลักษณ์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เมื่อเทียบกับคู่แข่ง บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
631048 ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
631049 การประเมินผลการรับรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน รายการข่าวค่ำ ช่วงออกอากาศข่าว,สกูีปข่าวของ สปสช. บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
631050 การสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ปี 2563 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
631051 โครงการประเมินผลการผลิต จัดจำหน่าย และขนส่ง หนังสือเรียน สสวท. ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
631052 โครงการสำรวจการรับรู้บทบาทหน้าที่ของ กกพ. และความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านไฟฟ้า เพื่อขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า (ตามมาตรา ๙๗(๕)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
631053 การสำรวจความคิดเห็นต่อบทวิเคราะห์/วิจัยทางเศรษฐกิจ ครึ่งปีหลัง ปี 2563 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด