รหัส หัวข้อบริการวิชาการ หน่วยงาน
631001 การสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของครัวเรือนจากมาตรการ "ชิมช้อปใช้" บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
631002 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ประจำปีงบประมาณ 2562 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
631003 การสำรวจความพึงพอใจต่องาน “โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวิน อีเว้นท์ อินเตอร์ กรุ๊ป
633001 รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนฯ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
631004 การสำรวจความคิดเห็นต่อหน่วยงานวิจัยของประเทศ ปี 2562 (รอบ2) บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
631005 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
631006 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ปี 2562 ระยะ 4 (3 เดือน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
631007 โครงการสำรวจการรับรู้ข้อมูล บสย. ของผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไปต่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ปี 2562 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย(บสย.)
631008 สำรวจความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเปลี่ยนแปลงของบริการ กบข. ปี 2562 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
631009 การประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปี 2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
631010 โครงการสำรวจการรับรู้ และความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์นโยบาย ธ.ก.ส. ผ่านรายการคู่ข่าวเสาร์ – อาทิตย์ ช่วง “เคียงคู่รู้ค่ากับ ธ.ก.ส.” บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
631011 การประเมินผลการรับรู้โครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ของ ธ.ก.ส. บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
633002 การจัดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ฯเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 กระทรวงวัฒนธรรม
631012 การสำรวจพฤติกรรมและการรับรู้เกี่ยวกับสุขภาวะของสื่อมวลชนไทย มูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะ
631013 การสำรวจสถานการณ์หนี้สินและสถานการณ์เงินออมของประชาชน บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
631014 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้หญิงต่อยาคุมกำเนิด บริษัท ลิเวอร์เบิร์ด มีเดีย จำกัด
631015 โครงการสำรวจพฤติกรรมการรับรู้ผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วดำและซีอิ๊วขาว บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
631016 โครงการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Customer Satisfaction) ที่มีต่อฝ่ายงานต่างๆ ของธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) บริษัทของธนาคารกสิกรไทย (K Companies) และ กลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย (P Companies) ประจำปี 2562 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
631017 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำปี 2563 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
631018 การสำรวจ “ความนิยมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” STARS LINE BRAND CO., LTD.
631019 การสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าด้านอาหารเสริมสุขภาพในร้านสะดวกซื้้อ (7-11) บริษัท ดีพลัส อินนเตอร์เทรด
631020 การสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าด้านสุขภาพสำหรับคนทำงาน และการสำรวจพฤติกรรมการซื้อและดูแลรองเท้าสนีกเกอร์ของวัยรุ่นและวัยทำงาน บริษัท ดิจิตอล คอมเมิร์ซ จำกัด
631021 การสำรวจและประเมินผลโครงการชุมชนกัญชาปลอดภัย (รู้ไว้ ใช้เป็น กัญชาทางการแพทย์ปลอดภัย) บริษัท นาราซีซเท็ม จำกัด
631022 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
631023 โครงการสำรวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบำบัดน้ำเสีย ขององค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีบัญชี 2563 และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ องค์การจัดการน้ำเสีย
631024 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การกีฬาแห่งประเทศไทย
631025 โครงการสำรวจการรับรู้และเข้าถึงสื่อโฆษณา CSR กฟผ. ประจำปี 2562 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท วีเซียม(ประเทศไทย) จำกัด
631026 การสำรวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองท้องถิ่นต่อการบำบัดน้ำเสีย องค์การจัดการน้ำเสีย
631027 การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สสปน. ประจำปี 2563 สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
631028 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ของกองทัพบก สำนักงานเลขานุการกองทัพบก