รหัส หัวข้อบริการวิชาการ หน่วยงาน
621001 โครงการสำรวจการรับรู้และเข้าถึงสื่อโฆษณา CSR ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 บริษัท วีเซียม(ประเทศไทย) จำกัด
623001 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โครงการ La-oriety English Program โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โรงเรียนสาธิทละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
621002 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล ร้อยตำรวจโทหญิงปวีณา ฟุ้งตระกูล
621004 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร้อยตำรวจโทหญิงปวีณา ฟุ้งตระกูล
624001 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 สภาโพล
621003 โครงการสำรวจการรับรู้ข้อมูล บสย. ของผู้ประกอบการทั่วไปต่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย(บสย.)
621005 การสำรวจความคิดเห็นต่อบทวิเคราะห์/วิจัยทางเศรษฐกิจของสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงิน ปี 2561 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
621006 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ประจำปีงบประมาณ 2561 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
623002 สวัสดิภาพ ที่ครูไทยต้องการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
621007 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
621008 การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคไข่ไก่สด Elanco (Thailand) Ltd
621009 โครงการสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินเลือกอพาร์ทเมนท์ และการพักโรงแรม ในบริเวณแยกไฟฉาย พรานนก ปิ่นเกล้า บริษัท มองไกล คอนซัลติ้ง จำกัด
621010 โครงการประเมินผลการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ เกี่ยวกับภารกิจของ กปถ. บริษัท โปร อิมเมจ จำกัด
621011 โครงการประเมินการใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า
621012 ความคิดเห็นต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด
621013 โครงการสำรวจการรับรู้ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
621014 การประมวลผล วิเคราะห์ผล และสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินการของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)
621015 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อฝ่ายงานต่างๆ ของธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย และกลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2561 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
621018 โครงการสำรวจการรับรู้และเข้าถึงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 (Ranking) หลังการวางจำหน่ายฉลากรูปแบบใหม่ผ่านสื่อโทรทัศน์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท วีเซียม(ประเทศไทย) จำกัด
621016 การสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม Jim Thompson Farm 2561 บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (สาขาที่ 12)
621017 โครงการจ้างเหมาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ กระทรวงวัฒนธรรม
621019 โครงการสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับ “รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง” ของ กรมบัญชีกลาง บริษัท โอเพน-มายด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
621020 โครงการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
621021 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การกีฬาแห่งประเทศไทย
621022 ประเมินผลการใช้ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 (ครั้ง 1) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า
621023 โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
621024 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ปี 2562 ระยะ 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
621025 การสำรวจภาวะครองชีพครัวเรือนไทย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
621026 การประเมินผลการรับรู้ และความพึงพอใจ ผ่านรายการ คู่ข่าวเสาร์ - อาทิตย์ ช่วง เคียงคู่รู้ค่า กับ ธ.ก.ส. บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
621027 การประเมินผลการรับรู้ และความพึงพอใจ ผ่านรายการ THE INSIDER SEASON2 บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
621028 การประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปี 2561 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
621029 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของกองทัพบกในการรักษาความสงบเรียบร้อย ในสถานการณ์ปัจจุบัน สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
621030 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
621031 โครงการประเมินการใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ครั้งที่ 2) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า
621032 การจัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและเลขาธิการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
621033 โครงการสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง ชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา บริษัท อัพเปอร์พลัส จำกัด
623003 แบบประเมินความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (โครงการ รมป.) ภาคเรียนที่ 1/2561 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
623004 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (โครงการ รมป.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
621034 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบประเมินตนเองของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และคณะอนุกรรมการ ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
621035 การเก็บข้อมูลอนามัยโพล เรื่องการรับรู้ พฤติกรรม การดูแล ป้อกันสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน กรมอนามัย
621036 โครงการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกองทัพบก สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
621037 การสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของ JIFFY PTT Retail Management Co.,Ltd.
621038 การจ้างประมวลผลโครงการศึกษาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ และของเสียอันตราย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
621039 การสำรวจความพึงพอใจจากการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ในโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน (ครั้งที่ 1) บริษัท เบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค จำกัด
621040 การสำรวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในช่วงก่อนและหลังการเลือกตั้ง 2562 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
621041 การสำรวจพฤติกรรมการสั่งอาหารผ่าน APP บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
621042 การสำรวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในช่วงก่อนและหลังเลือกตั้ง (ครั้งที่ 2) บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
621043 โครงการสำรวจการรับรู้สื่อของโครงการ “ก้าว...มั่นคง” ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
621044 การประเมินผลการรับรู้โครงการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม คุ้มครอง อนุรักษ์ภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยสู่สาธารณะ บริษัท กรีน เน็ต 1282 ่จำกัด (สำนักงานใหญ๋)
621045 โครงการสำรวจความคิดเห็นต่อสารคดี เกษตรมิติใหม่ บริษัท 168 มีเดีย เอเจนซี่ จำกัด
621046 การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สสปน. ประจำปี 2562 สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
621047 โครงการสำรวจพฤติกรรมการดื่มนมของคนไทย สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย
623007 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
621048 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ปี 2562 ระยะ 2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
621049 โครงการศึกษาการรับรู้และความคิดเห็นของครอบครัวทหารใหม่ต่อการจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ผลัด 1/2562 สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
621050 การประเมินผลโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
621051 การสำรวจความคิดเห็นต่อหน่วยงานวิจัยของประเทศ ปี2562 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
621052 โครงการประเมินการใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ครั้งที่ 3) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า
621053 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 19 (Money Expo 2019) บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเด็ด จำกัด
621054 Survey Market Teen การสำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ 2019-2020 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
621055 กิจกรรมการติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
621058 Survey On Generation Y’s Preferred Brands บริษัท นีโอ ทาร์เก็ต จำกัด
621059 การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองต่อการแข่งขันโอลิมปิควิชาการ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด
621057 : โครงการสำรวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของ องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) และสำรวจความคิดเห็นทัศนคติของประชาชนในพื้นที่ที่องค์การจัดการน้ำเสียที่รับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย องค์การจัดการน้ำเสีย
621060 การสำรวจความพึงพอใจต่องาน “THAIFEX – World of Food Asia 2019” ณ อิมแพคเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวิน อีเว้นท์ อินเตอร์ กรุ๊ป
621061 โครงการสำรวจการรับรู้ และทัศนคติของประชาชนนอกพื้นที่ต่อสถานการณ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) และแนวทาง/นโยบายในการแก้ไขปัญหา จชต. ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2562 บริษัท โซเชี่ยล สตราทีจิค จำกัด
621062 โครงการสำรวจข้อมูลและสารสนเทศทางการตลาด (ปีงบประมาณ 2562) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยแห่งประเทศไทย
621063 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ บริษัทดี เอช แอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดี เอช แอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย)
623005 แบบประเมินความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (โครงการ รมป.) ภาคเรียนที่ 2/2561 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
621064 โครงการสำรวจภาพลักษณ์องค์กร ประจำปี 2562 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
621065 การสำรวจความพึงพอใจจากการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ในโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน (ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562) บริษัท เบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค จำกัด
621066 การประเมินการรับรู้ผลงานและภาพลักษณ์ของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) ประจำ ปีงบประมาณ 2562 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.)
623006 มสด.ในทัศนะนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
621067 การสำรวจความพึงพอใจ ความภักดี และความไม่พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ปี 2562 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย(บสย.)
621068 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
621069 การสำรวจข้อมูลภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
621070 การประเมินผลการรับรู้ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน ผ่านรายการข่าวค่ำ ช่วงออกอากาศข่าว, สกู๊ปข่าวของ สปสช. บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
621071 โครงการสำรวจทัศนคติ และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกองทัพบก สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
621072 การประมวลผลการสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงินธนาคาร บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเด็ด จำกัด
621073 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
621074 การสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อ SET Canteen ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
623008 การประเมินผลการจัดประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
621075 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบขนส่งจราจรและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ สนข. ประจำปี 2562 บริษัท เกรทวันเดอร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
621076 การประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
621080 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมสรรพสามิต
621077 โครงการประเมินการใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ครั้งที่ 4) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า
621078 โครงการประเมินการใช้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 (ครั้งที่ 2) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า
623009 แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
621079 โครงการจ้างประมวลผลและจัดทำรายงานสรุปผล เรื่องความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
621081 การสำรวจการรับรู้และแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของคนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การกีฬาแห่งประเทศไทย
621082 โครงการสำรวจความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
621083 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประจำปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
621084 การสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดงาน "ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดชลบุรี" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวิน อีเว้นท์ อินเตอร์ กรุ๊ป
621085 การสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดงาน "Ortorkor Smart Expo 2019" ณ อิมแพค เอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี ฮอลล์ 7 บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด
621086 การจัดจ้างหน่วยงานผู้ประเมินอิสระจากภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
621087 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
621088 การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯ ในช่วงปลายปี 2562 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
621089 การประมวลผล วิเคราะห์ผล และสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งผู้จัดการโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
621090 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประจำปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
621091 โครงการศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
621092 การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการบริหารบุคลากรของสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
621093 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Customer Satisfaction) ที่มีต่อฝ่ายงานต่างๆ ของธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) บริษัทของธนาคารกสิกรไทย (K Companies) และ กลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย (P Companies) ประจำปี 2562 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด