ปรัชญา

สำนักโพลที่เข้มแข็ง อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการจัดการคุณภาพ 1

วิสัยทัศน์

สำนักโพลที่มีความโดดเด่นด้านการสำรวจสาธารณมติ และการวิจัย ภายใต้กระบวนการทำงานอย่างมืออาชีพ 2

พันธกิจ

1. การสำรวจสาธารณมติและเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง
2. การบริการวิชาการ และธุรกิจวิชาการ ด้านการสำรวจสาธารณมติ และการวิจัย
3. การจัดการข้อมูลสารสนเทศ และจัดการความรู้ด้านการสำรวจสาธารณมติ และการวิจัย
4. การพัฒนาศักยภาพองค์กร บุคลากร การทำงานอย่างมืออาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการสำรวจสาธารณมติและถ่ายทอดข้อมูลสู่สาธารณชน
2. สร้างความเข้มแข็งในการให้บริการวิชาการ และธุรกิจวิชาการ
3. เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อนำไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศ

เป้าประสงค์

1. สาธารณชนเกิดองค์ความรู้ที่ได้จากการสำรวจสาธารณมติ
2. การประสานประโยชน์กับหน่วยงานทั้งภายในหรือภายนอกประเทศ
3. งบประมาณในการสานประโยชน์เพิ่มสูงขึ้น
4. บุคลากรมีสมรรถนะที่เพียงพอต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ของสวนดุสิตโพล

กลยุทธ์

1. เสริมสร้างองค์ความรู้และสมรรถนะด้านวิชาการในการสำรวจสาธารณมติ
2. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. ประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดและเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
4. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ที่สนับสนุนการให้บริการวิชาการ
5. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
6. จัดกิจกรรมที่สอดคล้องต่อการพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากร

ตัวชี้วัด

1. ระดับความสำเร็จในการเผยแพร่การสำรวจสาธารณมติสู่สาธารณะ
2. ระดับความสำเร็จในการสานประโยชน์กับหน่วยงานทั้งภายในหรือภายนอกประเทศ
3. จำนวนลูกค้ารายใหม่ที่ร่วมมือเพื่อธุรกิจกับสวนดุสิตโพลต่อปีงบประมาณ
4. จำนวนเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อปีงบประมาณ
5. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่สามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ(อย่างน้อย 1 กระบวนการ)
6. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ (อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี)


1 การจัดการคุณภาพ หมายถึง การดำเนินงานด้านการสำรวจสาธารณมติที่มีความเป็นกลาง ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล บุคลากรมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
2 การทำงานอย่างมืออาชีพ หมายถึง การทำงานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพของงานที่นำไปสู่ สำนักโพลมืออาชีพ (ข้อมูลจากการจัดการความรู้ในองค์กร เรื่อง การทำงานอย่างมืออาชีพ)