1 การจัดการคุณภาพ หมายถึง การดำเนินงานด้านการสำรวจสาธารณมติที่มีความเป็นกลาง ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล บุคลากรมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
2 การทำงานอย่างมืออาชีพ หมายถึง การทำงานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพของงานที่นำไปสู่ สำนักโพลมืออาชีพ (ข้อมูลจากการจัดการความรู้ในองค์กร เรื่อง การทำงานอย่างมืออาชีพ)