1. งานบริการข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

      การดำเนินการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ หรือที่เรียกว่า “โพลสาธารณะ” เป็นการดำเนินการสำรวจโดย “สวนดุสิตโพล” ในประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจ ณ เวลานั้น โดยสามารถติดตามข้อมูลผลการสำรวจได้จากเว็บไซด์ของสวนดุสิตโพลนี้

02-244-5490

2. การบริการที่ปรึกษาโครงการวิจัย

      การบริการที่ปรึกษาโครงการวิจัย เป็นการให้บริการการดำเนินการวิจัย การสำรวจ การประเมินในด้านต่างๆ เช่น การวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ การวิจัยตลาด การประเมินโครงการ การประเมินความพึงพอใจ โดยลักษณะของการให้บริการประกอบด้วย
2.1 การบริการออกแบบสอบถาม
2.2 การเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์ ภาคสนาม การสัมภาษณ์ ออนไลน์
2.3 การวิเคราะห์
2.4 การสรุปผล
2.5 การจัดทำฐานข้อมูลการสำรวจ
2.6 การให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัย
หมายเหตุ ไม่รับทำงานวิจัยสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์

02-244-5277

3. การให้บริการเครือข่ายข้อมูลภาคสนาม

      เป็นการให้บริการด้านการเก็บข้อมูลโดยเฉพาะ ทั้งในกรุงเทพ/ปริมณฑล และทั่วประเทศ

02-244-5489

4. การบริการวิเคราะห์ข้อมูล

      เป็นการให้บริการด้านการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึก และวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน

02-244-5485

5. การบริการจัดอบรม สัมมนาและให้ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็น

      เป็นการให้บริการจัดอบรม จัดหาวิทยากร เพื่ออบรมการสำรวจความคิดเห็น หรือการทำโพล

02-244-5211 - 3