ความสำคัญของการฝึกประสบการณ์

     จากจุดเริ่มต้นในการเป็นแหล่งบ่มเพาะองค์ความรู้ในการสำรวจความคิดเห็นให้กับหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนดุสิต เพื่อให้เกิดองค์ความรู้จากการฝึกปฏิบัติ จนกระทั่งสามารถพัฒนากลายมาเป็นสำนักโพลที่ทำหน้าที่ในการสำรวจความคิดเห็นในประเด็นที่เป็นที่สนใจของสังคมและเผยแพร่ให้กับสาธารณชนได้รับรู้รับทราบ และพัฒนาต่อยอดสู่งานวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ และเอกชน จนเป็นที่ยอมรับ สวนดุสิตโพลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และได้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาฝึกประสบการณ์ทั้งที่เป็นนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ทั้งนี้นอกจากเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ และยังเป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมของ สวนดุสิตโพลอีกทางหนึ่ง

หน่วยงานที่ฝึกประสบการณ์

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รับผิดชอบและประสานงานโดย ฝ่ายพัฒนาองค์กร สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เบอร์โทรศัพท์ 02-244-5210-3

คุณสมบัติของผู้ที่จะฝึกประสบการณ์

     นักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสถานศึกษาอื่นๆ และผู้ที่สนใจทั่วไป

ระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์

     ตามข้อกำหนดของสถานศึกษา โดยสามารถเข้ารับการฝึกประสบการณ์ได้ในวัน และเวลาทำการของสวนดุสิตโพล

แนวทางในการฝึกประสบการณ์

     สวนดุสิตโพลได้จัดสาระในการฝึกประสบการณ์ผ่านการดำเนินงานของฝ่ายงานต่างๆ ประกอบด้วย ฝ่ายสารสนเทศสาธารณะ ฝ่ายธุรกิจสารสนเทศ ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล และฝ่ายพัฒนาองค์กร โดยมีสาระการเรียนรู้ผ่านการฝึกประสบการณ์ดังต่อไปนี้
     1. การสำรวจความคิดเห็น ประกอบไปด้วย การกำหนดหัวข้อในการสำรวจ การสร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การสรุปผล และการเผยแพร่ผลสำรวจ
     2. งานธุรกิจสารสนเทศ ได้แก่ การติดต่อประสานงาน การพิสูจน์อักษรและการทำเล่มผลงานวิจัย การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม
     3. การวิเคราะห์และประมวลผล ประกอบไปด้วย การตรวจสอบข้อมูลจากแบบสอบถาม การลงรหัสข้อมูล การบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ และการประมวลผลข้อมูล
     4. การดำเนินงานสำนักงาน ประกอบด้วย ระบบงานสารบรรณ งานพัสดุ งานบุคคล งานจัดเตรียมการประชุม และงานอำนวยการต่างๆ

การประเมินผลการฝึกประสบการณ์

1. เชิงปริมาณ
     1.1 ร้อยละ 100 ของเวลาในการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา
     1.2 ร้อยละ 100 ของความสำเร็จจากภาระงานที่ได้รับมอบหมายวัดได้จากการส่งรูปเล่มการสรุปผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา
2. เชิงคุณภาพ
     2.1 ผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์สามารถปฏิบัติงานตามแนวทางที่โครงการฝึกประสบการณ์ได้กำหนดไว้้
     2.2 ผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์สามารถเรียนรู้ความเป็นสวนดุสิตโพลได้