จากสภาพปัจจุบันที่โลกอยู่ใน “ยุคสารนิเทศ” (INFORMATION AGE) ทำให้ทุกคนจำเป็นต้องใช้ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ฯลฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง โดยเฉพาะโลก ในยุคปัจจุบันที่ ปริมาณ ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาล จนอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า “INFORMATION EXPLOSION” ทำให้ไม่สามารถที่จะบริโภค ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ได้ทุกเรื่อง จึงได้เกิด “วิชาสารนิเทศศาสตร์” (INFORMATION SCIENCE) เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถจัดการกับข่าวสารข้อมูล ความรู้ได้อย่างเป็นระบบผู้ที่ได้รับการฝึกนั้นก็ คือ “นักสารนิเทศ” ที่จะให้บริการแก่คนทั่ว ๆ ไปได้ใช้ ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้อย่างชาญฉลาด สถาบันราชภัฎสวนดุสิต จึงได้เปิดสอนวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ศศ.บ.) ในปี พ.ศ. 2534 เพื่อผลิต “นักสารนิเทศ” ออกไปรับใช้สังคม

“สวนดุสิตโพล”เป็นงานภาคสนามที่นักศึกษาวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ ใช้เป็นสิ่งที่สร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งการจัดหาข้อมูล การรวบรวม การจัดระบบ และวิเคราะห์จากข้อมูลดิบ จนถึงขั้นตอนการปรุงแต่ง และเผยแพร่ออกมาในรูปของ “สารนิเทศ” (INFORMATION) โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535

นั่นคือจุดกำเนิดของ “สวนดุสิตโพล”