ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง


ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด สาขาที่ทำงาน
1 นางดรุณี แก้วม่วง เจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ - สาขาการท่องเที่ยว (TO)
2 นายสุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี สำนักงานมหาวิทยาลัย - สาขาการประชาสัมพันธ์ (PR)
- สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร (MID)
3 นายผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ - สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร (MID)
- สาขาการศึกษา (ED)
- สาขาพลังงาน (EG)
4 นายสุพรรณ แก้วม่วง เจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
5 นายพิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สำนักงานมหาวิทยาลัย - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
- สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร (MID)
6 นางจันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานคณะกรรมการโครงการโฮมเบเกอรี่ โฮมเบเกอรี่ สาขาอุตสาหกรรม (IN)
7 นางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม ศูนย์สิ่งแวดล้อม สาขาสิ่งแวดล้อม (EV)
8 นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล สาขาการศึกษา (ED)
9 นายพรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE)
10 ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง สาขาการท่องเที่ยว (TO)
11 นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ สำนักวิทยบริการฯ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
12 นายสฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กองกฎหมาย สาขากฎหมาย (LW)
13 ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดี วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาการศึกษา (ED)
14 ดร.วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
15 นางสาวพรรณทิพา กิจภักดีกุล เจ้าหน้าที่ ศูนย์สิ่งแวดล้อม สาขาสิ่งแวดล้อม (EV)
16 นายอนิรุทธ์ ศรีเลขา เจ้าหน้าที่ ศูนย์สิ่งแวดล้อม สาขาสิ่งแวดล้อม (EV)
17 นางสาววรรณา แสนใจกล้า เจ้าหน้าที่ ศูนย์สิ่งแวดล้อม สาขาสิ่งแวดล้อม (EV)
18 นายรุ่งเกียรติ ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์ เจ้าหน้าที่ ศูนย์สิ่งแวดล้อม สาขาสิ่งแวดล้อม (EV)
19 นายมณฑล สุวรรณประภา เจ้าหน้าที่ ศูนย์สิ่งแวดล้อม สาขาสิ่งแวดล้อม (EV)
20 นางสาวสุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ สำนักบริหารกลยุทธ์ - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
- สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร (MID)
21 นางสาวพรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศฯ สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขาการท่องเที่ยว (TO)
22 นางสาวพบรัก แย้มฉิม ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสารสนเทศ สวนดุสิตโพล สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE)
23 นางสาวพิมพ์ชนก สีหา เจ้าหน้าที่ สวนดุสิตโพล สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE)
24 นางสาวพรพรรณ บัวทอง เจ้าหน้าที่ สวนดุสิตโพล สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE)
25 นางสาวมุทิตา สร้อยเพชร ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศสาธารณะ สวนดุสิตโพล สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE)
26 นางสาวสุภาวดี บาลี เจ้าหน้าที่ สวนดุสิตโพล สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE)

สาขาความเชี่ยวชาญที่ปรึกษาไทย