ตึกใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์: 02-244-5210-1
แฟกซ์: 02-244-5600-1
อีเมล์: suandusitpoll@dusit.ac.th
อีเมล์: dusitpoll@yahoo.com
เว็บไซต์: www.suandusitpoll.dusit.ac.th / www.facebook.com/suandusitpoll