สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการที่มีต่อ การบริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้การสำรวจเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และศึกษาระดับความพึงพอใจ และสิ่งที่ต้องการให้พัฒนาปรับปรุง เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุง การให้บริการให้มีประสิทธิภาพต่อไป สามารถติดตามผลการสำรวจได้ที่ https://suandusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/LECTURE/LC-1619755004.pdf

กิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์     
05/05/2564