ดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพลและคณะ เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อสวัสดีปีใหม่ มอบของขวัญ พร้อมขอพรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับการปฏิบัติงานในปี 2564 #สวัสดีปีใหม่2564 #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต #สวนดุสิตโพล

วัชระ ประสาทแก้ว     
04/01/2564