สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมสวนดุสิตโพล ครั้งที่ ครั้งที่ 11 (52)/2563 โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี และที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล มอบนโยบายประเด็นการดำเนินงานของสวนดุสิตโพล และ ดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุม เรื่อง สรุปการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนดุสิตโพล และเรื่องสืบเนื่อง การจัดการพลังงานสวนดุสิตโพล และสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารตึกใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น

วัชระ ประสาทแก้ว     
17/12/2563