ดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมควบคุมโรค และบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสวนดุสิตโพล ในโอกาสที่กรมควบคุมโรคเข้ามาศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้กลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดทำโพลของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล อาคารสวนดุสิตโพล ชั้น 2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

วัชระ ประสาทแก้ว     
16/11/2563