ดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล และทีมงานสวนดุสิตโพลได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนศึกาาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาข้าราการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กำหนดให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเข้าอบรมในโครงการการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ 15 : กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการ(Project Management) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 -12.00 ณ ห้องประชุมใหญ่สวนดุสิตโพล อาคารสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
11/11/2563