สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 10 (51)/2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยบรรยายเรื่อง SDU Directions : Small but Smart เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรสวนดุสิตโพลเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากนั้น รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี และที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล มอบนโยบาย เรื่อง สรุปประเด็นการดำเนินงานของสวนดุสิตโพลในมิติใหม่ และ Suan Dusit Poll The Connections และดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุม เรื่องการจัดการพลังงาน สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน สรุปการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนดุสิตโพล ผลการดำเนินงานธุรกิจสารสนเทศ ผลการดำเนินงานวิเคราะห์และประมวลผล ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563

วัชระ ประสาทแก้ว     
11/11/2563