พิษโควิด-19 ความต้องการใช้เหล็ก ในไทยช่วงแรก 8 เดือน ปี 2563 ลดลง 14%

วัชระ ประสาทแก้ว     
21/10/2563