"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สสส. และ ศจย. ชวนปฏิรูปวิถีแรงงาน “เลิกสูบ เลิกจน” ผ่านกลไกสมาพันธ์จังหวัดภายใต้สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดย ดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล เผยผลการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ หลังสถานการณ์โควิด 19 พบว่า ช่วงสถานการณ์โควิด กลุ่มผู้ใช้แรงงานสูบน้อยลง อยู่ที่ ร้อยละ 13.75 แต่เมื่อ หลังสถานการณ์โควิด 19 ทุเลา กลุ่มสูบน้อยลงอยู่ที่ ร้อยละ 17.76 แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้แรงงานมีการสูบบุหรี่น้อยลง เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 4.01 โดยมีสาเหตุจากรายได้ลดลงมากที่สุด รองลงมาคือ ต้องการดูแลสุขภาพ และกังวลว่า การสูบบุหรี่จะทำให้ติดเชื้อโควิด 19 ได้ง่ายขึ้น และร้อยละ 64.10 ของผู้ใช้แรงงานที่สูบบุหรี่น้อยลงมีการวางแผนที่จะเลิกสูบบุหรี่

วัชระ ประสาทแก้ว     
14/10/2563