พิษโควิด-19 จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั้่วโลก ปี 2563 ลดลง 60-80%

วัชระ ประสาทแก้ว     
27/09/2563