นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล เป็นประธานการประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(50)/2563 มีวาระสำคัญเรื่อง การจัดการพลังงานสวนดุสิตโพล สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2563 และสรุปค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และผลการดำเนินงานในเรื่องอื่น ๆ ฯลฯ ณ ห้องประชุมใหญ่สวนดุสิตโพล อาคารสวนดุสิตโพล เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

วัชระ ประสาทแก้ว     
18/09/2563