พิษโควิด-19 ทำให้เด็กทั่วโลก 24 ล้านคน อาจไม่ได้รับการศึกษาอย่างถาวร

วัชระ ประสาทแก้ว     
18/09/2563