พิษโควิด-19 ทำ"คนว่างงาน" ในทวีปยุโรป จำนวนถึง 15.2 ล้านคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
05/09/2563