พิษโควิด-19 "แพทย์อินโดนีเซีย" เสียชีวิตอย่างน้อย 100 ราย

วัชระ ประสาทแก้ว     
02/09/2563