ประเทศไทย ทุ่ม 1,000 ล้านบาท พัฒนาวัคซีนโควิด-19

วัชระ ประสาทแก้ว     
30/08/2563