พิษโควิด-19 เศรษฐกิจอินโดนีเซีย ไตรมาสที่ 2 ติดลบ 5.32% ต่ำสุดตั้งแต่ปี 2541

วัชระ ประสาทแก้ว     
27/08/2563