ดร.ณัฐพล แย้มฉิม และบุคลากรสวนดุสิตโพลได้รับเกียจติจาก รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว เป็น ประธาน ดร.กรชร ชำนาญกิตติชัย เป็น กรรมการ และนางสาวณยดา ทองศรี เป็น กรรมการเป็นคณะกรรมการการประเมินตนเองของสวนดุสิตโพล ปีการศึกษา 2563 (1 สิงหาคม 2562- 31 กรกฎาคม 2563) วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ชั้น 1 อาคารสวนดุสิตโพล

วัชระ ประสาทแก้ว     
18/08/2563