นางสาวนภณัฐ ชมพู นางสาวเปรมฤดี โยวัง เจ้าหน้าที่สวนดุสิตโพล ทีมงานสวนดุสิตโพล ภาคสนามและนักศึกษา ที ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานมหกรรมทางการเงิน ครั้งที่ 14 (MONEY EXPO 2020) จ.นครราชสีมา

วัชระ ประสาทแก้ว     
17/08/2563