รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการแจ้งที่ประชุมทราบ และ นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล เป็นประธานการประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(49)/2563 มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนดุสิตโพล เรื่องสืบเนื่องการจัดการพลังงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ปีงบประมาณ 2563 ฯลฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่สวนดุสิตโพล อาคารสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
16/08/2563