พิษโควิด-19 ทำให้เดือน พ.ค 63 บริษัทในอเมริกาล้มละลาย มากถึง 722 แหง

วัชระ ประสาทแก้ว     
08/08/2563