ดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล และนางสาวพบรัก แย้มฉิม เป็นวิทยากรถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย โดยมีสาธารณสุขจังหวัด 12 พื้นที่ ได้ดำเนินการให้ความรู้กับกลุ่มอาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้นำชุมชน เครือข่ายชุมชน ประชาชนทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ รับฟังผลการดำเนินงาน ผลการประเมินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ รู้ไว้ ใช้เป็น กัญชาทางการแพทย์ปลอดภัย เพื่อถอดบทเรียนและพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมการให้ความรู้กับชุมชนในโอกาสต่อไป วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อาคาร 5 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

วัชระ ประสาทแก้ว     
06/08/2563