ทุกๆ 15 วินาที มีคนทั่วโลกเสียชีวิต จากโควิด-19 จำนวน 1 ราย

วัชระ ประสาทแก้ว     
06/08/2563