พิษโควิด-19 ครึ่งปีแรก ลูกจ้างในระบบไทยตกงาน 3.3 ล้านคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
29/07/2563