3 พื้นที่ โควิด - 19 สามารถแพร่ได้ง่ายขึ้น สถานที่แอดัด สถานที่สัมผัสใกล้ชิดและสถานที่ปิดระบายอากาศไม่ดี

วัชระ ประสาทแก้ว     
28/07/2563