นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้สัมภาษณ์นักข่าวจากสำนักข่าว Helsingin Sanomat ประเทศฟินแลนด์ เกี่ยวกับผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่” ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยสัมภาษณ์ในประเด็นต่าง ๆ เช่น วิธีการทำโพล การเลือกหัวข้อ การสรุปผล และมุมมองต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นต้น

วัชระ ประสาทแก้ว     
23/07/2563