พิษโควิด-19 ไทยเก็บภาษี สรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร ต่ำกว่าเป้า รวม 2.18 แสนล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
22/07/2563