ณ วันนี้ ทั่วโลกเริ่มทดลองวัคซีนโควิด-19 ในมนุษย์ 23 ตัว

วัชระ ประสาทแก้ว     
17/07/2563