คนไทยเสียชีวิตจากมะเร็ง 120.5 คน ต่อประชากร 100,000 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
12/07/2563