พิษโควิด-19 ฉุดนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ปี 2563 ลดลง 60-80 %

วัชระ ประสาทแก้ว     
05/07/2563