พิษโควิด-19 ยอดขายชุดนักเรียนไทย ลดลง 30%จากปี 62

วัชระ ประสาทแก้ว     
03/07/2563