พิษโควิด-19 การส่งออกไทย เดือน พ.ค. 63 ติดลบ 22.5% จากปี 2562

วัชระ ประสาทแก้ว     
25/06/2563